تفسیر نقاشی

مراجع در سه برگه‌ی کاغذ شروع به کشیدن نقاشی می‌کند، موضوع نقاشی هر برگه به این صورت است

برگه اول : یک آدم

برگه دوم : خانواده

برگه سوم : خانه، درخت، آدم

: توضیح در مورد نحوه‌ی کشیدن نقاشی‌ها

لوازم نقاشی شامل یک مداد سیاه و پاک‌کن هستند و مراجع می‌تواند درخواست مداد رنگی  یا هر لوازم رنگ آمیزی دیگری با تمایل خود داشته باشد یا نداشته باشد. نحوه‌ی ترسیم نقاشی‌ها نیز کاملا آزاد است بجز اینکه آدم‌ها نباید چوب کبریتی ترسیم شوند. 

تفسیر نقاشی :ا

از آنجا که با دانستن نحوه‌ی تفسیر،  تست های بعدی فرد، بی‌ارزش می شود، هر فرد پس از آگاهی از تفسیر و نحوه‌ی تفسیر نقاشی‌اش دیگر قادر به انجام این آزمون، نخواهد بود، لذا نحوه‌ی تفسیر در اینجا بیان نمی‌شود، پس از کشیدن نقاشی، می‌توانید جهت اطلاع از تفسیر آن و آشنایی با نحوه‌ی تماس غیر‌حضوری ، با روانشناس ارتباط برقرار نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 RavaMo.ir RavaMo.ir

 

بازگشت به صفحه‌ی اصلی