ارزیابی های سلامت روان

قبل از ارائه‌ی هرگونه مشاوره یا درمانی به مراجع، ارزیابیِ وی بایستی مدّنظر قرار گیرد، این ارزیابی که از اوّلین لحظاتِ ارتباط روانشناس و مراجع آغاز می‌شود، به طور کلاسیک بر انجام مصاحبه و تست متمرکز است:

 

 

 

 RavaMo.ir RavaMo.ir

 

بازگشت به صفحه‌ی اصلی